Sastra Sunda

Lemesna Babagian Awak

Hulu  lemesna  mastaka

Awak  lemesna  sallira

Buuk  lemesna  rambut

Beunget  lemesna pameunteu

Tarang  lemesna  taar

Halis  lemesna  taar

Mata  lemesna  soca

Ceuli   lemesna  kuping

Irung  lemesna  pangambung

Pipi  lemesna  damis

Sungut  lemesna  baham

Terakhir Diperbaharui (Sabtu, 17 Desember 2011 19:39)

Selengkapnya...

 

Basa Sunda

ku: Fauzi Salaka


Basa Sunda di pake ku urang Sunda, nya eta salah sahiji seler bangsa Indonesia anu nyicingan daerah Pasundan.

DiBanten kaler, di Cirebon kaler jeung di wewengkon Jakarta aya sabagian rahayat Pasundan anu henteu marake basa Sunda, lantaran maranehanana mah turunan  bangsa Jawa jeung seler2 bangsa Indonesia lianna.

Tanah Pasundan teh sabagian tiP.Jawa beulah kulon tiwates Citanduy jeung Cilosari tepi ka Selat Sunda,nu matak ku pamarentah jajahan Walanda bareto disebutna West-Java sarta sanggeus Indonesia merdika nelah Jawa Barat.

Kecap Sunda,cek para ahli basa , asalna tina Sanskrit (Sangsakerta),ari hartina : moncorong atawa caang. Jaba ti eta,kecap Sunda tehsalah sahiji lalandian  jenengan Wisnu . Batara Kamajaya sok di sebut Sundara, hartina kasep atawa pangkasepna. Sundari hartina istri geulis.

Lalakon Sunda jeung U pasunda (dua raksasa) kacatur  dina bagian Adiparwa kitab Mahabarata anu umurna geus leuwih ti 2000 taun.

Dina basa Kawi mah Sunda teh hartina : Cai, pangkat, waspada. Ari dina basa Jawa hartina Sunda teh : nyususn atawa ngarangkep.

Selengkapnya...

 

Bangga = Sulit

Aya sababaraha kecap dina Basa Sunda anu sami sareng kecap dina Bahasa Indonesia, namung hartosna benten, diantarana:

amis     =          manis

api-api =          pura-pura

awas    =          jelas (terlihat)

bangga =          sulit

bobot   =          hamil

bola     =          benang

buah    =          mangga

budak  =          anak

bujur    =          bokong

burit     =          menjelang malam

Selengkapnya...

 

Patukangan

Anjun = tukang nyieun garabah

Paledang = tukang nyieun parabot tina tambaga

Gending = tukanng nyieun parabot tina kuningan

Panday = tukang nyieun parabot tina beusi

Sarawedi = tukang ngagosok inten permata

Maranggi = tukang nyieun sarangka keris

Pamatang = tukang moro uncal ngagunakeun tumbak

Pamayang = tukang ngala lauk di laut

Sarati = malim gajah

Selengkapnya...

 

Kaulinan Urang Lembur

Ayeuna mah lamun barudak kota ulin ka kampung, ngan bisa nempo pamandangan wungkul. Henteu loba nu bisa dicaritakeun ku maranehna lamun geus balik deui ka kota. Teu cara barudak desa lamun arindit ka kota, balikna teh loba bahan picaritaeun ka dulur-dulurna. Eta teh ku jaman global. Jadi sagala tibalik. Nu tadina teu nyaho, jadi nyaho, nu tadina nyaho jadi bodo. Kasenia urang kampung nu baheula loba kacaritakeun kiwari geus lawas taya nu nyaho. Saperti Kaulinan Urang Lembur nu kungsi jadi tongtonan pikaresepeun, malahan jadi bahan panalungtikan para ahli. Hiji kasenian anu sabenerna teu kudu make instrumen, iwal biwir asal kuat bae gogorowokan. Kaulinan Urang Lembur nu mangrupa kakawihan barudak teh biasa ditongton dina waktu panen, sanggeus pare diala. Barudak tuluy karakawihan di tegalan. Di handap ieu runtuyanana:

 

 1. Jaleuleuja

     Jaleuleuja ……

     atulak tujaeman …. gog

     seureuh leuweung …. bay

     jambe kolot …… bug

     ucing katinggang songsong ….. ngek !

Terakhir Diperbaharui (Sabtu, 17 Desember 2011 19:28)

Selengkapnya...

 

Conto Biantara Ku Basa Sunda

Katerangan : Ieumah mung sakadar conto bae.Dina prak2anana mah tiasa diluyukeun sareng acara anu bade dipidangkeun.cag


ASS.WR.WB.

AUDZUBILLAHHIMINASYSYAITONIRROJIM

BISMILLAHIRROKHMANIRROKHIM


ALHAMDULILLAH WA SYUKRULILLAH WANI’MATILLAH WAMAWALLAH, WALAHAOLA WALAKUWWATA ILABILLAH. ASHADUANLAILAHA ILALLAH, WAHDAHULASYARIKALA, WA ASHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WAROSULLUH. ALLO HUMMA SOLI ‘ALA MUHAMMADIN WA ‘ALA ALIHI WA SHOHBIHI AJMA’IN. QOLLA ROBBISROHLI SODRI WAYASYIRLI AMRI WAHLUL MUKDATAM MI LISSANI YAF KOHU QOULI, AMA BA’DU:


PUJA SEJA DISANGGAKEUN KA DZAT ALLAH NU MAHA KAWASA, PUJI SIDIK PASTI DIBAKTIKEUN KA GUSTI ILAHI ROBBI,

Terakhir Diperbaharui (Sabtu, 17 Desember 2011 19:26)

Selengkapnya...

 
Artikel yang lain...

tulis_artikel

Customer Support

Status YM Status YM Status YM

phone 022 7227 2000

hp 085 793 300 116

 085 216 873 178hp

bb 238648BA

bb 3267D4AD

questioner

aman

aman

 

 pos jne tiki

fb logo twitter logo map logo

DATA BANK (Transaksi)

mandiri logo

No. Rek : 1320010167667

a.n. : Irfan Taufik

Bank : Mandiri Setiabudhi, Bandung

bca logo

No. Rek : 2332493427

a.n. : Irfan Taufik

Bank : BCA Setiabudhi, Bandung

bri logo

No. Rek : 040801004845509

a.n. : Dea Rokhmatun Iradewa

BRI Setiabudhi, Bandung