Mang Koko

INOVATOR KARAWITAN SUNDA, GURU,

SANTRI, SASTRAWAN, ORGANISATOR


ku: Fauzi Salaka


Saha nu teu wawuh ka Mang Koko, urang Tasik nu nanjung di Bandung. Seniman pasagi alias sagala bisa. Inohong karawitan nu geus ngambah dunya.Malah cenah, cek beja, urang Amerika ge colohok nempo jeung ngadenge Mang Koko ngacak kacapi di Broadway teh.  Rea karyana anu nepi ka kiwari masih dihaleuangkeun ku budak leutik nepi ka pajabat. Mun Pa Daeng kamashur angklungna, Mang Koko kakoncara sanggianana, pupuh rancag jeung sekar tandak nepi ka gending karesmen.  


Ku : Djodi Prihatna SA

Pikeun sing saha bae anu mikaresep kawih Sunda, geus pasti terang atawa sahenteuna kungsi ngadenge ngaran Mang Koko. Anjeunna teh guru, santri, sastrawan, penulis, jurnalis, organisator, panyipta lagu, inovator karawitan Sunda, sarta sapantesna jadi conto pikeun praktisi seni kiwari.  Mang Koko geus sukses nyiptakeun kawih barudak nepi ka kawih dewasa. Leuwih kamashur minangka maestro karawitan. Hasil karyana mangrupa kawih, tembang, pupuh rancag, sekar tandak, gending karesmen, jeung rea-rea deui, langgeng nepi kiwari. Hasil karyana nepi ka ayeuna masih dihaleuangkeun di panggung-panggung radio jeung televisi.


KANCA INDIHIANG

Ngaran lengkepna Haji Koko Koswara. Dibabarkeun di Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 10 April 1917. Pupus tanggal 4 Oktober 1985. Mang Koko teh anak tunggal ti pasangan Siti Hasanah jeung Muhammad Ibrahim Sumarta, rundayan ti sultan Hasanudin, Banten. Jenengan Mang Koko seungit ngadalingding di Indihiang sarta nyeungitan  Bandung. Bulan Pebruari 2004 Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya magelarkeun acara pangeling-ngeling pikeun jasana make judul “Nguniang ti Indihiang Padungdung Nanjung di Bandung” . tina eta acara eces yen Mang Koko jadi kareueus masarakat Tasikmalaya, minangka kota tempatna dilahirkeun jeung tempat awal nece karir anu gumilang. (kacamatan Indihiang ayeuna kaasup kota Tasikmalaya, lain Kabupaten). Ekspresi nu mutahir ti warga Tasikmalaya pikeun anjeunna, nya eta ayana Jalan Mang Koko di kota Tasikmalaya nu diresmikeun 17 Oktober 2005. Mang Koko mikacinta Indihiang jeung kota Bandung. Di antara kawih anu disanggi ku anjeunna kalawan judul “Bandung” mangrupa salah sahiji bukti kacintaan jeung perhatianana ka kota Bandung.

Mang Koko ngamimitian karirna dina widang musik ku jalan ngadegkeun KANCA INDIHIANG dina taun 1946. Di antara lagu-lagu Kanca Indihiang anu popiler nya eta “Badminton”, “Maen Bal”, “Buruh Leutik”, “Jaman Atum”, jrrd. Mang Koko hiji seniman anu salawasna neuteup ka hareup, nu matak pikeun anjeunna regenerasi teh mangrupa garapan anu kawilang penting. Sadar kana eta hal inyana ngadegkeun pakumpulan kasenian pikeun ngabina barudak tepi ka dewasa anu kiprahna di dunya karawitan Sunda. Aya “Taman Murangkalih”, “Taman Cangkurileung”, “Taman Setiaputra”, “Ganda Mekar”, “Gamelan Mundinglaya”, jeung “Taman Bincarung”. Ide Mang Koko ngadegkeun organisasi kasenian dicirian ku terbitna buku karya Mang Koko saperti “Taman Cangkurileung” taun 1954 reana 3 jilid, “Ganda Mekar” taun 1956, “Taman Bincarung” taun 1958, jrrd.


YAYASAN CANGKURILEUNG

Dina kalungguhanana minangka organisator, Mang Koko jeung para kanca ngadegkeun Yayasan Cangkurileung tanggal 6 Maret 1959 anu puseurna di Bandung. Sedengkeun cabang-cabangna sumebar di ampir wilayah di Jawa Barat. Kagiatanana sistematis tur konsisten, ngeusi acara kawih di RRI Bandung unggal poe Minggu, ngayakeun kursus karawitan keur para guru, nerbitkeun majalah Swara Cangkurileung (taun 1974 nepi ka kiwari). Nepi ka ayeuna Yayasan Cangkurileung masih ngadeg, dituluykeun ku 2 putrana ti 8 putra Mang Koko, nyaeta ku Tatang Benyamin Koswara jeung Ida Rosida.

Mang Koko teh apresiator sastra Sunda anu kaitung nyongcolang. Inyana rea nyieun sanggian kawih anu rumpakana tina sajak-sajak para sastrawan. Inyana ulet jeung taliti dina neuleuman sajak anu rek ditransliterasikeun kana kawih. Terkadang inyana nanyakeun langsung ka panulisna, boh ngeunaan basa atawa eusi sajakna. Mimiti kawih “Talatah” karya Siti Armilah (SAR), “Bulan Dagoan” karya RAF ( Rahmatullah Ading Affandi) jeung “Samoja” karya Wahyu Wibisana. Ieu tilu kawih mimiti gelar taun 50-an. Sanggeus kitu inyana beuki rea nyanggi sajak-sajak karya sastrawan sejenna, sebut bae “Di Langit Bandung Bulan keur Mayung” karya Deddy Windyagiri, “Bulan Bandung Panineungan” karya Wahyu Wibisana, “Kudu ka Saha” karya Winarya Artadinata, “Purnama” karya Agus Suriamiharja, “Wengi Enjing Tepang Deui” karya Tatang Sastrawiria, jrrd.

Mang Koko lulusan Mulo Pasundan taun 1937. inyana kungsi digawe di Bale Pamulangan Pasundan, harian Cahaya, harian Suara Merdeka, jawatan Penerangan Provinsi Jawa Barat inyana oge salahsahiji guru ti KOKAR (Konservatori Karawitan) Bandung, anu kiwari SMKN 10, dina taun 1961. malahan kungsi jadi Direktur KOKAR Bandung (1966-1972), dosen luarbiasa di ASTI (Akademi Seni Tari Indonesia) anu kiwari jadi STSI Bandung.     

Mang Koko oge dikenal nyantri. Baheula waktu masih keneh nyicingan jalan Jurang, Mang Koko ampir unggal Subuh ngahaleuangkeun adan. Sorana tarik tapi halimpu, ngahudangkeun tatanggana. Inyana bisa ngahaleuangkan adan make lagu sorog, pelog atawa madenda. Cek beja lamun ngadenge mang Koko adzan  jelema nu teu niat salat di masjid oge gagancangan asup ka masjid. Ieu beja ampir miri jeung kisah Bilal bin Rabbah, sahabat Rosululloh anu boga sora harus tapi halimpu waktu ngahaleuangkeun adan.

Dumasar prestasina Mang Koko meunang rupa-rupa piagem penghargaan ti pamarentah, lembaga jeung organisasi, kaasup piala pangpunjulna ti pamarentah pusat (Depdikbud Jakarta) nyaeta dina kategori inovator widang seni karawitan. Dina taun 2004 Yayasan Cangkurileung narima Hadiah Sastra “Rancage 2004” pikeun widang jasa, sarta narima anugerah “Jabar Music Award 2005” ti Sekolah Tinggi Musik Bandung jeung Disbudpar Jabar pikeun kategori seniman musik nu parantos tilar.

Pa Danny, gupernur manten, kungsi sasauran yen Mang Koko teh budayawan nu nyongcolang, leubeut pangajenna, rea meunang pangakuan boh di wewengkon Nusantara atawa di mancanagara. Matak pantes saur Pa Mashudi, oge gupernur manten, urang Jawa Barat sanes kedah reueus wungkul nanging Mang Koko teh kacatet dina sajarah seni, nu kudu jadi eunteung enggoning ngahontal udagan. Pa Himendra, Rektor UNPAD manten ngedalkeun hal sanes anu kedah diemutan ku urang sadayana patali sareng seni Sunda, kedah diihtiaran kumaha carana malar seni sora karya Mang Koko dipiwanoh ku barudak urang nu masih sarakola di SD, SMP sareng SMA/SMK. Malah mandar wanohna barudak kana seni sora Mang Koko teh wanoh deui kana atikan budi pekerti nu kiwari geus ngoredas.

Pamanggih RAF mah beda deui. Saurna gending (komposisi karawitan) anu lumrah disebut aransemen dina karawitan Sunda, jadi ciri karya wanda anyar Mang Koko, boh lebah intro, gelenyu, nepi ka panyelang instrumentalna pisan, jadi komposisi anu sarua bobotna jeung anu gelar dina kawih. Pa Agum Gumelar ngedalkeun pamanggihna ngeunaan seni karawitan  karya Mang Koko sanes mung saukur kabutuhan hiburan, tapi karya seni nu pinuh ku ajen atikan (emotional qulity atawa spiritual quality). Ku kituna penting masarakat sadar pikeun neangan tarekah anyar keur ngaronjatkeun kreativitas kabudayaan dumasar silih-asih silih-asah silih-asuh. Di sagigireun eta Mang Koko teh hiji pamingpin seni budaya nu jujur, pinter, wani tur pikaajriheun.

Sawatara kawih karya Mang Koko anu disanggi tina sajak-sajak Sunda, di antarana: Angin Burit (Winarya Artadinata), Angin Priangan (Wahyu Wibisana), Asih Abadi (Deddy Windyagiri), Bulan Bandung Panineungan (Wahyu Wibisana), Bulan Langlayangan Peuting (Wahyu Wibisana), Bungur Mumunggang (Wahyu Wibisana), Di Langit Bandung Bulan keur Mayung (Deddy Windyagiri), Girimis Kasorenakeun (Deddy Windyagiri), Hareupeun Kaca (Winarya Artadinata), Hariring Nu Kungsi Nyanding (Winarya Artadinata), Hirup (Nano S), Imut Malati (Wahyu Wibisana), Jalir Jangji (SAR), Kalangkang di Cikamiri (Wahyu Wibisana),  Karatagan Pahlawan (Mang Koko), Kasenian (Mang Koko), Kembang Balebat (Wahyu Wibisana), Kembang Impian (Deddy Windyagiri), Kembang Tanjung Panineungan (Wahyu Wibisana), Kudu ka Saha (Winarya Artadinata), Lalaki Pajajaran (Mang Koko), Longkewang (Deddy Windyagiri), Malati di Gunung Guntur (Wahyu Wibisana), Peuting jeung Pangharepan (RAF), Purnama (Agus Suriamiharja), Rayagung ka Bale Nyungcung (Deddy Windyagiri), Reumis Beureum (Wahyu Wibisana), Sagagang Kembang Ros (Winarya Artadinata), Salempay Sutra (Winarya Artadinata), Sariak Layung (Deddy Windyagiri), Sulaya Jangji (Winarya Artadinata), Tanjung (Wahyu Wibisana), Tina Jandela (Deddy Windyagiri), Wengi Enjing Tepang Deui (Tatang Sastrawiria).****

 

tulis_artikel

Customer Support

Status YM Status YM Status YM

phone 022 7227 2000

hp 085 793 300 116

 085 216 873 178hp

bb 238648BA

bb 3267D4AD

questioner

aman

aman

 

 pos jne tiki

fb logo twitter logo map logo

DATA BANK (Transaksi)

mandiri logo

No. Rek : 1320010167667

a.n. : Irfan Taufik

Bank : Mandiri Setiabudhi, Bandung

bca logo

No. Rek : 2332493427

a.n. : Irfan Taufik

Bank : BCA Setiabudhi, Bandung

bri logo

No. Rek : 040801004845509

a.n. : Dea Rokhmatun Iradewa

BRI Setiabudhi, Bandung